Kurs księgowości komputerowej

Celem kursu jest:
Poznanie i opanowanie pojęć z dziedziny rachunkowości, zapoznanie słuchaczy z dokumentacją księgową, prezentacja bilansu i rachunku zysku i strat, poznanie i prowadzenie rachunkowego wyniku finansowego, prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, transakcje podmiotów zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz podmiotów objętych tym podatkiem.
Zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenie księgowości małej firmy produkcyjnej, handlowej lub usługowej technika tabelaryczną – ręcznie oraz sporządzanie rachunku zysków i strat, samodzielne rozliczenie podatkowe firmy prowadzącej książkę przychodów i rozchodów.
Uzyskanie kwalifikacji samodzielnego księgowego i umiejętności prowadzenia ewidencji, jak również analizy finansowej przy użyciu programu księgowo – finansowego.

Umiejętności: 
Uzyskanie umiejętności w zakresie prowadzenia prostej księgowości, tj. fakturowania i rozliczania zakupów oraz sprzedaży i prowadzenia kasy. 
Rozwiązywanie problemów natury księgowej w powiązaniu z obowiązującymi przepisami systemu finansowego i podatkowego oraz uzyskanie świadomości powiązań wewnętrznych między operacjami księgowymi, ich wpływ na bilans i rachunek wyników.
Samodzielne otwarcie firmy, zbudowanie planu kont, wprowadzenie bilansu otwarcia oraz operacji gospodarczych; prowadzenie rejestrów VAT-owskich, uzupełnianie deklaracji podatków: dochodowego od osób fizycznych oraz VAT.

CENA : 900 zł 90 GODZIN
zajęcia w systemie porannym wtorki i czwartki od 9.00 do 11.15
w systemie popołudniowym wtorki i czwartki od 17.00 – 19.15
w systemie weekendowym

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

  • Podstawy rachunkowości
  • Prawo pracy
  • Rozliczenia z ZUS
  • Książka przychodów i rozchodów
  • SYMFONIA – Mała Księgowość
  • SYMFONIA – Finansowo – Księgowa
  • Ordynacja podatkowa
  • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
  • PŁATNIK